5591-logo-tum-tum-bijgesneden.jpg
Pedagogisch Visie en beleid

Pedagogisch visie en beleid

In het pedagogisch beleid wordt de, voor kinderopvang TumTum kinderopvang, kenmerkende visie op de opvang van de kinderen beschreven. We beschrijven de manier waarop wij de kinderen een emotioneel en sociaal veilige omgeving bieden. Vanuit die basis stimuleren wij de kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en zorgen wij voor de overdracht van normen en waarden.  Hoe wij zodoende zorgen dat de kinderen spelenderwijs bij ons kunnen leren, is te lezen in de  actuele versie van ons pedagogisch beleidsplan.

Het bieden van emotionele veiligheid

 

                                                               Ren, spring, lach en ook huilen mag

 

Het is belangrijk voor een kind dat het zich veilig en geborgen voelt. Een kind dat mag zijn wie hij is voelt zich vrij om te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen. Wij werken aan emotionele veiligheid door het vaste gezicht en aanspreekpunt van het kind te zijn. Door middel van een wenperiode geven wij het kind de kans om aan elkaar te wennen. Een goede start is de basis voor een sterke vertrouwensband. Wij zullen deze band opbouwen door naar het kind te luisteren, aandacht te hebben voor individuele behoeften en voorspelbaar te zijn. Wij geven het kind liefde, warmte en ruimte voor verschillende emoties.
Ook de andere kinderen dragen bij aan de emotionele ontwikkeling van het kind door middel van het vormen van vriendschappen. Zo zullen wij het kind ondersteunen bij het leggen van contacten, samenspel en het bijleggen van conflicten.
 
De activiteiten die wij aanbieden zijn gezamenlijk of individueel. Denk aan boekjes lezen, liedjes zingen, knutselen en spelletjes. Bij het aanbieden van onze activiteiten houden wij rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind, zodat zij de juiste uitdaging krijgen en hierin hun eigen successen kunnen behalen. Hiermee willen wij de kinderen leren samen te werken en hun eigenwaarde te vergroten.
Ons uitgangspunt is een kind dat zich blij voelt en dat staat te trappelen om weer bij ons te komen spelen en ontdekken.

Persoonlijke competenties

Eigenschappen zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn persoonlijke competenties. Om later goed in de maatschappij mee te kunnen doen, problemen te kunnen oplossen en je aan te kunnen passen bij verschillende situaties, heb je deze competenties nodig. Daarom is het belangrijk deze als kind al te ontwikkelen. Spelen is hierin een belangrijk middel. Tijdens het spel oefenen en vergroten kinderen hun vaardigheden.

Wij bieden persoonlijke aandacht en kennen het kind goed omdat wij de vaste medewerkers van de groep zijn. Wij nemen de tijd om voor ieder kind apart zijn persoonlijke behoefte te ontdekken. Het ene kind heeft meer behoefte aan het ontwikkelen van spraak, terwijl het andere kind uitdaging nodig heeft in de motorische ontwikkeling. Het kind wordt ondersteund bij het ontwikkelen van zijn persoonlijke competenties door complimenten te geven, vragen te stellen of door even niets te zeggen en afstand te nemen. Wij zijn constant bezig met het observeren van kinderen en in te spelen op de persoonlijke behoefte.

Sociale competenties

Bij de sociale competenties gaat het erom hoe het kind omgaat met anderen en hoe het kind zichzelf ziet in relatie tot anderen. De jonge kinderen zijn nog voornamelijk gericht op de ouders en verzorgers. In de loop van de tijd wordt de wereld van het kind groter en kunnen zij zich sociaal steeds verder ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat zij zichzelf steeds beter leren kennen. Wij leren de kinderen om sociaal en eerlijk te zijn naar jezelf en anderen. Anderen te waarderen, respecteren en begrip te hebben voor elkaar. Wij willen laten zien dat hulp vragen en ontvangen bijdraagt aan het prettig voelen in de groep. Door spiegelen en gedrag voordoen, bijvoorbeeld laten zien hoe je iets vraagt en hoe je prettig met elkaar omgaat.

Wachten op elkaar, elkaar helpen en ruzies samen op lossen is belangrijk voor het ontwikkelen van het sociale vlak. Dit om later in grote groepen te kunnen functioneren en om te kunnen gaan met elkaars gevoelens.

Normen en waarden

Voor veel kinderen is de groep van het kinderdagverblijf de eerste waar zij zich in bewegen. Deze basis zal voor veel kinderen bepalend zijn voor de rest van hun leven. Wij vinden het daarom belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan het overbrengen van normen en waarden. Normen en waarden klinken als grote termen, maar wij vinden dat deze ook bestaan uit kleine dingen. Het gedag zeggen bij binnenkomst en bij het weggaan, vinden wij van groot belang. Wij noemen de kindjes bij naam. Wij willen de normen en waarden overbrengen door bijvoorbeeld te laten zien dat je elkaar geen pijn mag doen, Als een kindje een ander kindje (per ongeluk) pijn doet betrekken we het kindje bij het troosten, geen vieze of lelijke woorden gebruiken, geen kinderen buitensluiten, niet afpakken en geen dingen stuk maken.

Ook verstaan wij onder normen en waarden respectvol met elkaar omgaan. Zo vragen we het netjes als we iets willen en respecteren we iemand zijn gevoel. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

 

Bekijk ook ons beleidsplan veiligheid & gezondheid